S C H M O R M A T I V I T Y - Ann-Louise Gustavsson, Niklas Karlsson, Johan Lyllo Lindvall, Saga Norberg, Nikolaj Rondijer

S C H M O R M A T I V I T Y
26 juli - 1 augusti
Ann-Louise Gustavsson

Vernissage 26 juli kl 16-22
Exhibition opening July 26th 4-10 pm.

S C H M O R M A T I V I T Y

En konstutställning om att ifrågasätta gränser och skapa sina egna.
An art exhibition about questioning boundaries and creating your own.

Ann-Louise Gustavsson

Ann-Louise Gustavsson Studio 44 Stockholm

Ann-Louise Gustavsson finner intresse i upprepningar och repetitioner, att skapa serier av verk med små eller inga skillnader, där humorn är en viktig del i arbetet. I de keramiska verken Gester uttrycks mänskliga gränsdragningar genom händers rörelser och tecken. I Mes, mes, mes, mes, fink ställs frågor kring utanförskap, ensamhet och normativitetens subtila gränsdragningar.

Ann-Louise Gustavsson finds interest in repetitions, to create art with little or no differences, where humour is a big part of the work. The ceramic pieces Gester (Gestures) show human setting of boundaries by hand expressions. Loneliness, alienation and the subtle lines of normativity is discussed in Mes, mes, mes, mes, fink (Chickadee, chickadee, chickadee, chickadee, finch).

Niklas Karlsson

Niklas Karlsson Studio 44 Stockholm

Niklas Karlsson presenterar ett nytt, platsspecifikt verk som ingår i det pågående projektet Temporary walls där avsikten är att titta närmare på gränser och brytpunkten mellan konst och arkitektur. Verket, där en trådvägg skärmar av och ändrar rummets komposition, blir ett tillfälligt tillägg till planlösningen. Trådarna blir en del av rummet samtidigt som de både upplöser och uppmärksammar gränsen mellan skulptur och interiör.

Niklas Karlsson is showing a new, site specific work of art that forms a part of the on-going project Temporary walls, where the intention is to look closer at the breakpoint between art and architecture. The piece, where a wall of threads divides the space and changes its composition, becomes a temporary supplement to the room. The threads become a part of the room at the same time as they both focus on and dissolve the line between sculpture and interior.

Johan Lyllo Lindvall

Johan Lyllo Lindvall är konstnär, verksam i Fylkingen. Specifikt för denna utställning gör han en interaktiv installation där besökaren får möjlighet att ifrågasätta gränser, såväl sina egna som verkets. Lindvall vill belysa gränsdragningar mellan homo/hetero och emotionell/sexuell, bl a med ett videoverk där besökaren möter människokroppar fördelade på tre videoskärmar. Möjligheten finns också att själv ta ställning i rummet till dessa gränser och kanske ta ett piller för att utforska dem.

Johan Lyllo Lindvall is an artist working in the field of experimental music and sound. Specifically for this exhibition, he creates an interactive installation where the exhibition visitors have the opportunity to challenge and explore boundaries, both their own and the art works'. Lindvall wants to illustrate the lines between homo/hetero and emotional/sexual with a three piece video installation and by letting the exhibition visitor swallow a pill and leave a physical mark in the room.

Saga Norberg

Saga Norberg Studio 44 Stockholm

I Saga Norbergs fyra meter breda lapptäcke finns endast sömmarna, gränserna, kvar. Tankar väcks kring vad som egentligen är väsentligt – det som är innanför eller utanför? Norberg visar även fantasifiguriner, hybrider, och dessa gestaltar kanske tydligare än något annat på utställningen, titeln Schmormativity. I en lekfull värld lever dessa lustfyllda figurer helt obekymrade om normativitetens gränser. Dessa små könlösa varelser existerar bortom alla normer.

In Saga Norberg's four meter patchwork only the seams – the boundaries – remain. It raises questions of what's inside or outside of a border. Norberg also shows mixed media sculptures, small hybrids which perhaps more than anything else in the exhibition articulate its title Schmormativity. In a playful world these enjoyable characters live, totally unconcerned about normativity borders. These tiny asexual creatures exist beyond all norms and boundaries.

Nikolaj Rondijer

Nikolaj Rondijer har givit ut böckerna Saudarien (2008) och Verkligheten (2009). På Studio 44 visar han kartor från det fiktiva landet Saudarien. Att skapa en egen värld, ett utopiskt samhälle, genom geofiktion, kan ses som världsfrånvänt, samtidigt som det belyser och kommenterar sin samtid. I Rondijers projekt skapas en ny, fiktiv normativitet. När man läser om Saudarien inser man att Rondijer har skapat en än striktare normativitet i sitt fiktiva samhälle än i vår västerländska kultur.

Nikolaj Rondijer is the author of Saudarien (2008) and Verkligheten (2009). At Gallery Studio 44 he exhibits maps from the fictive country Saudarien. To create a world of ones own, a utopian society, through geofiction, can be seen as turning away from the world, at the same time as it highlights and comments the contemporary culture. Rondijers creates a new, fictive normativity in his project. When reading about Saudarien you realize that Rondijer's normativity in his ficitve society is even stricter than the one we know from Western culture.


Mer om konstnärerna:
More about the artists:

Ann-Louise Gustavsson www.ann-louise.se

Niklas Karlsson www.niklaskarlsson.com

Johan Lyllo Lindvall www.lyllo.se

Saga Norberg www.saganorberg.com

För mer information, kontakta utställningsansvariga:
For more information, please contact the exhibition curators:
Meggi Sandell meggi_sandell@hotmail.com
Jannike Simonsson jannike.simonsson@gmail.com, tel +46 736598099

Pils Design