Geograhpy of Voices

Geography of Voices
7 november - 30 november
Studio 44 Stockholm, Paula von Seth, Apology, 2007
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm, Gerald Machona, Vabvakure/People from Far Away, 2012
Studio 44 Stockholm, Geography of Voices
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm, Paula von Seth, Apology, 2007
Studio 44 Stockholm, Paula von Seth, Apology, 2007
Studio 44 Stockholm, Paula von Seth, Apology, 2007
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm, Gerald Machona, Vabvakure/People from Far Away, 2012
Studio 44 Stockholm, Gerald Machona, Vabvakure/People from Far Away, 2012
Studio 44 Stockholm, Gerald Machona, Vabvakure/People from Far Away, 2012
Studio 44 Stockholm, Gerald Machona, Vabvakure/People from Far Away, 2012
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm, Paula von Seth, Apology, 2007
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm, Andrea Hvistendahl, Your Move, 2011-14
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm
Studio 44 Stockholm

PANELSAMTAL ONSDAG 26 NOVEMBER KL 17.30 - 20
NYA ARBETEN LÖRDAG 29 NOVEMBER KL 15
 

G E O G R A P H Y   O F   V O I C E S 

ANDREA HVISTENDAHL    PAULA VON SETH     GERALD MACHONA

Galleriet Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm, hitta hit.
Öppettider: onsdag– fredag 12–18, lördag – söndag 12–17.

I Geography of Voices undersöker von Seth, Hvistendahl och Machona människovärde, migration och miljö i en bred, social kontext. Inför en framtid med stora utmaningar bearbetar de nya yttre och inre kartor att navigera efter. Konstnärena behandlar gränser och det nära och det avlägsna, jaget och den andre. Videoverk, en installation av kartor, performanceverk, interaktiva verk och panelsamtal kopplas samman och bildar en polyfoni av röster.

OBS! Gerald Machonas föreläsning 26 nov. och performanceverk 29 november utgår pga sjukdom. 

Panelsamtalet 26 november diskuteras utställningens tematiska trådar kring människovärde, migration/främlingen, och miljö med konstnärerna von Seth och Hvistendahl med inbjudna gäster Catrin Lundqvist, intendent på Moderna Museet, och Haval Murad, arkitekt och aktiv politiker i Miljöpartiet de gröna. Kl 17.30 finns vin och tilltugg. Föreläsningen börjar kl 18.00.

29 november visar von Seth och Hvistendahl nya arbeten.

Utgångspunkten för Geography of Voices är samarbetet Oracle Actions, i vilken von Seth och Hvistendahl utvecklar nya konstnärliga metoder för workshops och utställningar. Centralt är perspektivskiften och frågor kring resursfördelning, det gemensamma ("commons") och framtidsvisioner.

”För att få en ytterligare dimension på våra konstnärliga frågeställningar bjöd vi in Gerald Machona. Han är en ung performance- och videokonstnär från Zimbabwe, verksam i Kapstaden. Det är otroligt roligt att få introducera hans konstnärskap och utomeuropeiska perspektiv för en ny publik här i Sverige”, berättar von Seth.

För mer information och högupplösta foton, kontakta:
Paula von Seth, +46 0703724321, paula.von.seth@me.com
Andrea Hvistendahl, +46 070715 78 24, andrea.hvistendahl@gmail.com

GEOGRAPHY OF VOICES
Om konstnärerna och verken.

Andrea Hvistendahl
Down to Earth Up to People (2014) är en interaktiv takinstallation. Inför en osäker framtid behöver vi uppfinna nya kartor att navigera efter. Vår kultur styrs av det som i ord kan beskrivas, det som i vetenskapen kan forskas i, det som kan mätas, där allt som är en resurs kan säljas. För att människan ska vända ett tärande beteende mot miljön och andra människor behöver andra kartor få växa till i oss och i världen som vi kan navigera vårt handlande efter. I en fragmenterad himmel av kartor i olika skalor, en värld som vi inte känner igen, buktar jorden ner mot betraktaren. Trådar hänger ner med miljöfakta från geografiska punkter på kartan liksom telefonledningar, genom vilka besökaren kan tala live till människor som bor i ett miljödrabbade områden, som Nepal, Sydsudan och Bangladesh. Den konvexa skyn bär tyngden av världens problem men handlar också om att bygga gemensamma skyddsnät.

Your Move (2011-2014) är ett interaktivt konstverk i form av ett brädspel. Det tar fram insikter och dialogprocesser hos spelarna och visualiserar lokala eller globala mönster och frågor. "Your Move" var del i freds- och utvecklingskonferenser i Irak 2013 och 2014, (3 min video) http://vimeo.com/92772626

Andrea Hvistendahl bor och är verksam i Stockholm. Genom sitt konstnärliga arbete etablerar hon nya möten mellan olika samhällsarenor.

Läs mer: www.studio44.se/artists/andrea-hvistendahl

Paula von Seth
I videoinstallationen Apology (2007/2014) gestaltar Paula von Seth berättelser om förlåtelse i samband med 200-årsjubileet av slaveriets avskaffande i Storbritannien 1807. Verket kom till under hennes residency på Gasworks i London samma år och har inte visats tidigare i Sverige. Här sökte von Seth upp människor med skilda bakgrunder och yrken: en jurist, en BBC-reporter, en intendent på British Museum, en sociologiprofessor, en kyrklig familjeterapeut och en konstnär och gruppledare. En språngbräda för projektet var von Seths forskning i Sydafrika om arvet efter apartheid i samtida konstnärers praktik och liv. Det fanns också ett personligt behov att undersöka förlåtelsen som paradox, en performativ handling och en existentiell kraft som kan ge plats åt nya känslor. I spänningen mellan det nära och det avlägsna, jaget och den andre.

Paula von Seth bor och är verksam i Stockholm. I sitt arbete har hon under en längre tid undersökt hur dagens samhälle ställer krav på kulturell översättning och nya gemensamma värden. 

Läs mer: www.studio44.se/artists/paula-von-seth

Gerald Machona
Gerald Machona (född 1986) är en ung och ansedd performance och videokonstnär från Sydafrika och Zimbabwe. Machona har utvecklat en unik afrofuturistisk  estetik i en serie performanceverk och filmer som undersöker frågor kring migration. Han är känd för att använda devalverade zimbabwiska sedlar som byggmaterial till kostymer, skulpturer och maskeradperformanceverk. I filmen och filmmusiken Vabvakure/People from Far Away (2012) utforskar Machona erfarenheten av främlingsfientlighet och utanförskap. Filmen presenteras som en gåta i vilken man är ombedd att engagera sig. Han bor för närvarande i Kapstaden och arbetar med Goodman Gallery i Johannesburg.

Läs mer: www.geraldmachona.com

In English:

Panel talks Wednsday 26 November 6-8.30 pm
New Works presented Saterday 29 November 3 pm

Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm, find us.
Gallery opening hours: Wednesday– Friday12–18, Saturday– Sunday12–16.

G E O G R A P H Y   O F   V O I C E S

ANDREA HVISTENDAHL    PAULA VON SETH    GERALD MACHONA

We need to new maps within our selves and in the world to help us navigate the unknown. In Geography of Voices, von Seth, Hvistendahl and Machona explore environmental degradation and migration in a broad social context. The artists work with the close and distant, the self and the other. Video works, map installations, interactive works, performance art and panel discussions are bound together to create a polyphony of voices. 

OBS! THE LECTURE AND PERFORMANCE BY GERALD MACHONA IS CANCELLED. 

A panel discussion on November 26th on the exhibition themes with the artists von Seth and Hvistendahl and other panelists Catrin Lundqvist, curator at Moderna Museet, and Haval Murad, architect and politician in The Green Party. 

On November 29th von Seth and Hvistendahl will show new pieces of work.

The Geography of Voices exhibit is based on a co-operation with Oracle Actions. Here, von Seth and Hvistendahl develop new artistic methods of running workshops and exhibits. The basis of these new methods is the shift in perspective in how we view resource division and use/abuse of the commons.

“To add another dimension to our artistic questions we invited Gerald Machona. He is a well known performance and video artist from Zimbabwe who works in Cape Town. We are pleased to be introducing his artist and non-European perspective to our Swedish audience,” says von Seth.
 
Andrea Hvistendahl
Down to Earth Up with People (2014) is an interactive ceiling installation.
Our culture is driven by that which can be measured and valued, that which can be described in words and proven by science – where everything that is a resource can be sold. To turn around a destructive behavior towards the environment and other people we need to invent new maps internal and external - that we can base our actions on.
In the exhibition space, above the visitor a fragmented sky of maps in different scales hangs down. It makes up a world we do not recognize. From geographical points in the ceiling threads hang down with environmental facts from different parts of the world, as well as telephone lines. Visitors can call and speak live to people in countries, such as Zambia, Guatemala and Nepal on issues concerning, the environment, resources and people’s situation. The convex sky bears the weight of the world’s problems and at the same time carries a promise of a common safety net.

Your Move (2011-2014) is an interactive art piece presented as a board game. It offers insights into local and global issues ranging from war, migration and sustainability to your working place and encourages dialogue between players by visualizing these issues and patterns of society. “Your Move” was used as a tool in a peace and development conferences in Iraq in 2013 and 2014. See the video (3 min http://vimeo.com/92772626 ).

Andrea Hvistendahl lives and works in Stockholm. Through her artwork she helps establish new encounters throughout society.
www.studio44.se/artists/andrea-hvistendahl

Paula von Seth
In the video installation Apology (2007) Paula von Seth presents stories on apology in connection with the bicentenary commemorations of the Abolition Act of 1807. The work was conceived during her residency at Gasworks in London the same year and it is now shown in Sweden for the first time. Von Seth met with people from different backgrounds and professions: a lawyer, a BBC-reporter, a curator at the British Museum, a professor in Sociology, a church family therapist and an artist and group faciliatator.
A springboard for the project was von Seth’s body of research in South Africa 2004 which explores the legacy of apartheid in the lives and practices of contemporary artists. Also her exploration of apology and forgiveness as a performative act, paradox and as an existential power that can allow space for new emotions. In the intersection between the near and the far, the self and the other.

Paula von Seth lives in Stockholm. For a longer period of time she has examined postcolonial issues in conjunction with new commons.
www.studio44.se/artists/paula-von-seth

Gerald Machona
Gerald Machona (born 1986) is an emergent performance and video artist from South Africa / Zimbabwe. Machona has developed a unique Afro-futuristic aesthetic in a series of performances and films that investigate issues of migration. He is well known for using devalued Zimbabwean money as a construction material in costumes, sculptures and performance masquerades. In the single channel film and soundtrack of Vabvakure/People From Far Away, Machona explores the experience of xenophobia and alienation. The film is presented as a conundrum that one is asked to engage with. He currently lives in Cape Town and works with Goodman Gallery in Johannesburg.
www.geraldmachona.com

Pils Design